خرید
من بت گفتم برو ، ولی تو که نباید میرفتی
هیچی نمیدونی، حس میکنی تا بینهایت میفهمی
یه زمان درکم میکردی با اینکه شبیه هم نبودیم
یه زمان خوب بودی ولی حالا شدیدا مغروری