خرید
تمام نفس هام تو آغوش تو جا مونده
برای من غیر یاد چشمات چیزی نمونده
گل شقایق تو دست هات جون میگیره
تمام وجود ی مرد تو دست هات آروم میگیره