خرید
قسم به تو که عشق ما یه عشق بی جنوونه
ولی بدون که عشق ما یه عشق بی زبونه
وقتی که میرسم به تو شبهامون پر ستارست
زندگیه ما دو با هم تولدی دوبارست