خرید
فاصله بین ما قد ی ما بود
بین نفس های ما ی ذره جا نبود
عشق بین ما گل پژمرده تو مرداب
حرف بین ما دیگه شعر ناب نبود