خرید
هروقت شمع روشن می کنم یادتو می افتم
هروقت به آینه خیره میشم
فکر می کنم می خوای برگردی دوباره پیشم
گل میزارم کنار شمع تا یاد پروانه بیافتم