خرید
زندگیم بی تو زندگی نیست عاشقیم بی تو عاشقی نیست
هروقت به تو فکر میکنم دل از عالم و آدم می کنم
یهو عاشقت شدم و عشقت منو دیوونه کرد
اونقدر عاشقی کردم که عشقت منو ویرونه کرد