خرید
پیشِ چشمام میری با یک نفر دیگه
با خونسردی میگی توو کفشِ تو ریگه!
فکرِ من همینه حسَّم بهم میگه
شاید وقتش رسیده که بِرَم دیگه