خرید
یه طوفان در منه انگار ازم سایه رها میشه
منم پیدا میشه،طوفان مثه آبه رو آتیشه
همینجا آخر دنیاست زمان تسلیم من میشه
ازاینجا زندگی من بنا میشه تو اندیشه