خرید
از چشات اینو میخونم که میخوای باهام بمونی
عاشق بی ادعای رو از خودت جدا ندونی
با حرفای عاشقونت تو بهم نشونه میدی
واسه ی دیوونگی هام تو بهم بهونه میدی