خرید
سرخی اون لبای تو هیچ گل سرخی نداره
طراوت دستای تو ابر بهارون نداره
خوشگلی صورت توهیچکی تو عالم نداره
گردی اون صورت تو حتی که خورشید نداره