خرید
از کدوم جاده میای که عطره تو
حالمو داره پریشون میکنه
داری با این دل چه کارا میکنی
عشقه تو خونمو ویرون میکنه