خرید
توو هیاهویه صدایه بی صدا، دنبال رنگ کدوم ترانه ای؟
تا به پایان برسه این انتظار، پی احضار کدوم بهانه ای؟
ای ز ابرویه کمانه دل نشین، زده بر هر دله خون نشانه ای
قلبه من گوشه نشینه عشق توست، تو به پیله ی جهان پروانه ای