خرید
بازم پاییزواین کوچه بازم پاییزو این خونه
پر از دلتنگیو بغضم دل زخمیو دیوونه
توی گوشام می پیچه صدای زوزه های باد
صدای برگای خشکی که زیر پای تو افتاد