خرید
قدم بزاری تو خونه قلبمو آروم میکنی
بری نیای تا به ابد خونه رو ویرون میکنی
من عاشق چشمای تو اما تو بی صداقتی
درک کنی کاش حال منو حال به این وخامتی