خرید
دراین دنیای وانفساحسادتهافراوان است
ولی پروانه ایی بودن چه مشکل سهل وآسان است
کدورتهافرارازتو،دلم راساده میخواهم
سبکبالان به پروازم کنارم ماه تابان است