خرید
طُ که نیستی همه جا تیره و تارع
طُ که نیستی ببینی چشمآآآم، واسه طُ میبارع
دوبارع غم شده مهمون این قلبه گرفتارم
دوبارع میزنم واسه طُ گیتارم عع