خرید
ای دل عاشق که برات خسته وپنهان شده ام
بی دل وبی پاشده ام عاشق ومجنون شده ام
گر که روی ازدل من گه که شود بی دست وپا این دل من
لاله ها دست گشادنند بر پیش آسمان