خرید
عاشقترازمن کسی نیست اینو یه جای بنویس
رو دیوارای کاه گلی یاروی ایفل پاریس
اینویه جای بنویس اصلا حک کن به دلت
اگه که عاشقم نشی بیاوشک کن به دلت