خرید
نمیدونست دل من عشق دو رنگی چی چیه
صبرو پریشونی چیه
نمیدونست دل من مهر دل انگیز چی چیه
شعر شور انگیزی چیه