خرید
این عادت منه، که خودم رو،جاکنم تو دلت ذره ذره
اگه می تونی جلوی قلب تو سینه تو بگیر که در نره
این عادت منه، که از توسنگم باز کنم یه روزنه
اگه می تونی جلوی قلبمو بگیرتا جلو تر نره