خرید
گرچه بی تابی در این شبها عذابم می کند
قصه ی چشمانِ تو آهسته خوابم می کند
لحظه ای پیشِ نگاهِ تو نشستن نازنین
با همه غم های عالم بی حسابم می کند