خرید
دوباره بلبل آواز خونده بازُم
از این شاخه پریده باز این یارُم
نمیدونُم کجا هست مقصد او
دلُم آتش کشید تا آب بیارُم