خرید
عشق تو یه عکس نابه
مثله مهتاب روی آب
یا مثلِ رویای خوش
که نقش میبنده تو خواب