خرید
عشق در نگاه اول عشق نیست طلسم است
انگار که یک امیدی در جهنمی بهشت است
گر بر صفایش خواهی رد کن تا رود به سمتی
تا عاشقش نکردی دل دهد بر پرنسی