خرید
آی ای عشق دیرین
ای نفس های تو شیرین
ای علاج بی کسی ها
مرهم این دل غمگین