خرید
تو دل آزارترین تجربه ی عشق منی!
تو خود راز، خود ناز، همان عشق منی!
چون من از نیم نگاه تو چنین مست شوم
خود بگو که گنهم چیست که تو عشق منی؟