خرید
دور میزیم، سردِ نگات
پیش همیم اما دوریم
یه زندگی آروم
اما غرقیم زیر آوار