خرید
بدون تو واسم سخته، نمیدونی، نمیدونی
نباشی تو، دلم تنگه، نمیدونی، نمیدونی
نگاهت سرد و بی رنگه، نمیدونی، نمیدونی
شاید قلب تو از سنگه، نمیدونی، نمیدونی