خرید
عاقبت عشق یک طرفه یک طرفست
یک طرف عشق و طرف دیگر بی طرفست
یک طرف میسوزد ز عشق و طرف دیگر بیخیال
بیخیالی کی بود مانند عشق با آه و نال