خرید
منم آن شخص مجنون در پی عشق
که باشد رهنمایم هادی عشق
به هرجا میکشم هر دم نگاهی
تا یابم آیه ای از وادی عشق