خرید
یه روزی رفتمو عکسم گذاشتم یادگار
دل من می‌گفت نکن عکستو پیش اون نزار
کاشکی اون روز به دلم حق میدادم
برمی‌داشتم عکسمو وقتی که می‌گفت بردار