خرید
نسیمی از عشق آمد به سویم
آکنده از بغض،کرده گلویم
لعنت به امروز تنها و تنها
آشفته بر دل غبار غم ها