خرید
شاید این دل گرفتگی تقصیر این غروب نیست.
ازسرخی چشمهای من بفهم که حالم خوب نیست.
قصه ی عاشقیمون انگار به آخر رسیده.
مثل من و این غروب ،تاحالا هیچ جا ندیده.