خرید
من چگونه لحظه ها را ثبت تقدیر کنم؟
بی تو آخر من چگونه شوره تقصیر کنم؟
ای دلم خون، دیده پر خون، روزگارم آتش
بسترم خون، دفترم خون، نوبهارم آتش