خرید
از غم هرآنچه بوده و می شد کشیده ام
جانم به لب رسیده و دیگر بریده ام
ای روزگار خسته کننده تمام شو
مُردم زِ بس که قصه ی طاقت شنیده ام