خرید
دستات ازم ول شد
دنیام زیر و رو شد
بین من و عشق تو
فاصله مهمون شد