خرید
خاکمان این روزها درگیرِ بیماری شده
غم درونش خانه و محتاج دلداری شده
آمده یکبارِ دیگر یک بلا از آسمان
گرچه میدانم که این اخبار تکراری شده