خرید
تموم لحظه های من پر از خیال پاک توست
تموم زندگیم پر از نقاط اشتراک توست
شبیه خنده هاتم و تموم خاطراتمی
خودت نمیدونی ولی فرشته ی نجاتمی