خرید
من براین حال بدم مشترک میخواهم
زخم چرکی شده ام از تو نمک میخواهم
حلق من را به کمندت تو گره انداختی
زیر چهارپایه بزن از تو کمک میخواهم