خرید
اگه که دل سنگ شدم باغم هماهنگ شدم
یاکه به روی هرکسی دست به تفنگ شدم
فقط به خاطر توهه اگه که دلتنگ شدم
بی برو بی رنگ شدم