خرید
چه دنیای بدی شده، دلم گرفته نازنین.
منو ببر یه جای دور، دوراز هیاهوی زمین.
یه جایی که توخلوتش بارویاهامون گم بشیم.
هیشکی سراغمون نیاد، خالی ازاین مردم بشیم.