خرید
دلم میخواست تکواژهای شعرم
به رنگ واژه های زندگی بود
سر صامت فردا، یه مصوت
به جای ساکن افسردگی بود