خرید
بیا زخممو خوب کن تا بگم
کجا دشنه رو توی قلبم زدی
پشیمونی اما نمیخوای بگی
که قانون عشقو تو بر هم زدی