خرید
وقتی شنیدم اومدی رو به قبله نشستم
دو دست من رو به خدا به گریه باز نشستم
وقتی شنیدم عاشقی مثل گل شقایقا
میخوام فقط اسمت باشه تو کل این دقایقا