خرید
این اتفاقا رو نگیر از من
حالت چرا اینقدر پریشونه
اشکامو پاک کن با قشنگیهات
اینجا کسی با من نمیمونه