خرید
با یه حال داغون توی فصل بارون
تو کوچه خیابون قدم می زنم
بی چتر وبی خونه بی نام و نشونه
تموم زمستون قدم می زنم