خرید
من رو به روتم تو قفس، ولی تو بی خیالمی
میمیرم از نبودنت، بی خبر از این حالمی
تو هم‌ همینی که منم، ما با هم اما بی همیم
وقت جدایی که بشه، حرفا رو آروم می زنیم