خرید
منم اون آهوی خسته که به دام تو اسیره
منم اون عاشق ساده که از غم و غصه میمیره
نمیدونم که چرا من این شبا خوابم نمیره
آرزومه که خداوند بیاد و جونمو بگیره