خرید
داره کم کم به این وضع عادتم میشه
تو دنیای خودم یک قهرمان باشم
واسه اینه که تو تنهایی ام بیشتر
نمیخام باز اسیر آدمکها شم