خرید
همش قهری با ما
می خوای زهر کنی زندگی ما رو
لج می کنی با ما
می خوای بشکنی قلب ما رو